หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

นายธนวัตน์ คงเกต

คณิตศาสตร์

นางธมนวรรณ มูลมณี

วิทยาศทาสตร์

นายชยนนท์ โล่ห์คำ

ศิลปะ

นายประกาศ จานไธสง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางาสาวสมพร แก้วสีขาว

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางธิดา เลิศพรประสพโชคิ

ภาษาต่างประเทศ

นายเอกชัย วาลุรัง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางศศิธร แม้นพยัคฆ์

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : watdonmuangschool@gmail.com