ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

 

 

ด้านผู้บริหารและโรงเรียน

- รางวัลโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น เนื่องในงานวันอาฬาหบูชา

ธรรมนาตราคุ้มครองโลก มหามกุฏราชวิทยาลัย 8 ก.ค. 2552

- รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี 16 ก.ย. 2552

- รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครดีเด่น(ผู้บริหารงานระดับกลาง) นางสุรีพร การญจนวาทศิลป์

กรุงเทพมหานคร 14 ธ.ค. 2552

- รางวัลผู้บริหาร ผู้ส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมพระพุธรศาสนาดีเด่น เนื่องในงานวันอาฬหบูชาธรรมยาตราคุ้มครองโลก นางสุรีพร

กาญจนวาทศิลป์ 8 ก.ค. 2552

-รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิไตยตัวอย่าง(ประเภทต่อเนื่อง)สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

-รางวัลโรงเรียนโภชนาการสมวัย ระดับดีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- เกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนหมากล้อมบริษัท ซี พี ออลย์ ร่วมกับสมคมหมากล้อมแห่งประทศไทย 22 มีนาคม 2554

- เกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนหมากล้อมบริษัท ซี พี ออลย์ ร่วมกับสมคมหมากล้อมแห่งประทศไทย 22 มีนาคม 2554

- รางวัลพุทธคุณูปการ ประเภท รางวัลรัชตเกียรติคุณคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สภาผู้แทนราษฏร๒๓ เมษายน 2554

ปีการศึกษา 2554

- รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา  นางสุรีพร  กาญจนวาทศิลป์ คณะสงฆ์เขตดอนเมือง-หลักสี่

- เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนและเป็นกรรมการสอบธรรมศึกษา วัดเวฬุวนาราม
     นางสุรีพร  กาญจนวาทศิลป์      ผู้อำนวยการ
     นางไพรพันธ์  วรรณศิริ           รองผู้อำนวยการ
     นายวิรัตน์  สุวานิช                รองผู้อำนวยการ
     นางสาวศศิธร  ชาลีพรหม        รองผู้อำนวยการ
     นางสิริมาศอร  ภิรัฐพงศ์ธนากร  รองผู้อำนวยการ

-รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา
     นางสุรีพร  กาญจนวาทศิลป์     ผู้อำนวยการ
     นายวิรัตน์  สุวานิช                รองผู้อำนวยการ
     นางจันทร์แจ่ม  นิลจันทึก        รองผู้อำนวยการ
     นายวีระชาติ  บุญเสริมสุข        รองผู้อำนวยการ  

- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติวชิราวุธ  กองพันทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์                                  
     นางสุรีพร  กาญจนวาทศิลป์     ผู้อำนวยการ

 

ด้านครู

- รางวัลผู้ส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมพระพุธรศาสนาดีเด่น เนื่องในงานวันอาฬหบูชาธรรมยาตราคุ้มครองโลก

นายสมชาย แก้วอ่อน 8 ก.ค. 2552

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนฤมล ราชรุจิทอง สำนักงานเขตดอนเมือง มิ.ย. 2552

- รางวัลชนะเลิศการประกวดวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสุชีรา จันครา สำนักงานเขตดอนเมือง 14 ก.ค. 2552

- รางวัลส่งเสริมโครงการโรงเรียนประชาธิปไตรตัวอย่าง นายประสิทธิ์ ชัยศิริ สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

16 ก.ย. 2552

-เกียรติบัตรโครงการยุวชนอนุรักษ์โลก อนุรักษ์พลังงาน นางสาวธารินี  ปานดอนลานคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ๑๗ พฤศจิกายน 2553

- รางวัลครูดีในดวงใจ    นางเดือนฉาย  แก้วใจเพชร   นางสาวธารินี  ปานดอนลานโรงเรียนดอนเมือง     จาตุรจินดา พ.ศ. 2553

-เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนและเป็นกรรมการสอบธรรมศึกษา วัดเวฬุวนาราม
     นายประกาศ  จานไธสง
     นายเอกชัย  วารุลัง
     นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
     นางสาวศิริเพ็ญ  อุลิต
     นางภณธร  วัชรวิภา
     นางสุชีรา  จันครา
     นางอัมพวรรณ  ปัดภัย
     นางกรรณิการ์  บุญอินทร์
     นางปทุมทิพย์  สุนทรโชติ
     นางสาวหนูแดง  ดิษพันลำ
     นางสาวระพีพรรณ  ถาวรฟัง
     นางวิไลวัลย์  พันธะไชย
     นางสาวธารืนี  ปานดอนลาน
     นางสาวเกษมศรี  ศิริรัตน์

์ -รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา
    นางพรพิตร  สกุณา
     นางปราณี  เกิดสมบัติ
     นางอัมพวรรณ  ปัดภัย
     นางธิดา  เลิศพรประสพโชค
     นางพัชชรินนา  จิระกาล
     นางสาวอัจฉรา  ปรีกราน
     นางสาวเพ็ญประภา  ระนาท
     นางโสภา  ภาสภิรมย์
     นางศิรินันท์  พุทธชาด
     นางอารมณ์  แจ้งรุ่ง
     นางสาวนฤมล ราชรุจิทอง
     นางวนิดา  ยิ้มเสถียร
     นางวนิดา  ยิ้มเสถียร
     นางนิดา  ไสยาวงศ์

-รางวัล”ครูสอนดี”
     นางพรพิตร  สกุณา
     นางอัมพวรรณ  ปัดภัย
     นางสาวอรพิน  สุราวุฒิ์
     นางปราณี  เกิดสมบัติ
     นางสาวเพ็ญประภา  ระนาท
     นางพัชชรินนา  จิระกาล
     นางนิดา  ไสยาวงศ์
     นายชยนนท์  โล่ห์คำ
     นางสาวกุลปวีร์  ปานทิม
     นางสาวประภา  ธรรมกิจจาพจน์
     นางสาวสมพร  แก้วสีขาว
     นางณรดา  คงคูณ
     นางศิรินันท์  พุทธชาด
     นางสาวนฤวรรณ  ธรรมรัตน์ศิริ
     นางกรรณิการ์  บุญอินทร์

- รางวัลที่ ๒ การประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาวประภา  ธรรมกิจจาพจน์ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๒๐ ในงาน “ตลาดนัดการเรียนรู้”

-รางวัลที่ ๒ การประกวดสื่อสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นางศิรินันท์  พุทธชาติ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๒๐ ในงาน “ตลาดนัดการเรียนรู้”

- รางวัลชมเชยการประกวดสื่อเทคโนโลยี นายวัลลภ  ศรีเพ็ชร เครือข่ายโรงเรียนที่ ๒๐ ในงาน “ตลาดนัดการเรียนรู้”

 

ด้านนักเรียน

- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม The midyear go championship 2009 ประเภท Friendship สาย 1

ด.ญ. ศิริวิมล โพนสวัสดิ์ ด.ช. กฤษณา เพ็ชรอินทร์ และด.ญ.สรวงสุรีย์ ปักษาพันธ์ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

11 มิ.ย. 2552

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Friendship สาย 2 ด.ญ. ประภารัศมิ์ อาภาชันวัฒน์ ด.ญ. วนันต์ภัทร ศรีจันทวงษ์

ด.ญ.จิรัชยา แก้วมูล

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 11 มิ.ย. 2552

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Friendship สาย 2 ด.ญ.นพมาศ คำดี ด.ญ.มานิตา ภูมีช่วง ด.ช. สิรวิชญ์ ญาณวิชราพร

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 11 มิ.ย. 2552

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Friendship สาย 3 ด.ช.ธันว์ จันทร์กาบ ด.ช. ประพัฒธรณ์ จักขุจันทร์

และด.ช. สรนันท์ สมพงษ์อินทร ์ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 11 มิ.ย. 2552

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Friendship สาย 3 ด.ช.ศุภกร ปรานะพรม ด.ช. กฤษดา รุกชาติ และ ด.ญ. มัชฌิมา นิ่มแย้ม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 11 มิ.ย. 2552

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Kyu Division เดี่ยว ด.ช. มารุตพงษ์ ญาณวิชราพร สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

11 มิ.ย. 2552

- สอบชิงทุนเรียนดีกรุงเทพมหานคร (ต่อเนื่อง) ป.2 ด.ญ. ลัดตะวัน นันหทัย ด.ญ. ณัฏสินี ชูแก้ว ด.ญ.ชนายุทธ กิตติธรสมบัตร

สำนักงานเขตดอนเมือง 11 ก.ค. 2552

- นักเรียนเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ่ายภาษาอังกฤษในต่างประเภท(ตัวแทนเครือข่าย) ด.ญ. ตรงศร เหลืองทองคำ

สำนักการศึกษา 2-11 ก.ย. 2552

- รางวัลนักเรียนผู้นำในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด.ญ.ชนม์นิภา ชำนาญนา สำนักส่งเสรมเอกลักษณ์ของชาติ

16 ก.ย. 2552

- รางวัลชนะเลิศการประกวดธรรมะระดับประถมศึกษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย

8 ก.ค. 2552

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย 8 ก.ค. 2552

- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม มหามกุฏราชวิทยาลัย 8 ก.ค. 2552

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การสวดมนต์หมู่ 49 คน ระดับประถมศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย 8 ก.ค. 2552

- รองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันหมากล้อมประเภท Low Kyu รายการ Women go championship 2009

ด.ญ. ประภารัศมิ์ อาภาชันวัฒน์ ประเภทรัศมิ์อาภาชันวัฒน์ บริษัท ซีพี 21 พ.ย.2552

- รางวัลชนะเลิศประเภท Friendship game (สาย2) การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating+ Friendship game

ครั้งที่ 2 ปี 2552

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ด.ญ. จิรัชยา แก้วนวล งานแข่งขันวิชาการพระพุทธศาสนา 28 ธ.ค 2552

- รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพธ์ ด.ญ.ภานุวรรณ สมศรี โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 28 ม.ค. 2553

- รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ด.ญ. มลลัดดา เกตุการ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 28 ม.ค. 2553

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ ด.ญ.เมย์รินทร์ บุตรประโคน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 28 ม.ค. 2553

- รางวัลชมเชยการสวดมนต์หมู่ สรภัญญะ ระดับกรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย

18 ม.ค. 2553

- ผลการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี 229 คน ชั้นโท 137 คน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 25 ก.พ. 2553

- รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี ตามเพลง”ลมหายใจไร้มลทิน” ประถมศึกษา(หมู่)
คณะกรรมการโครงการ”ลมหายใจไร้มลทิน”26 มกราคม 2553

- ผู้แทนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกทม. ยาชิโย  ประเทศญี่ปุ่น  ด.ญ.จิรชญา  แก้วมูล สำนักการศึกษา

30 มิ.ย.-7  ก.ค. 2553

- เกียรติบัตรโครงการยุวชนอนุรักษ์โลก   อนุรักษ์พลังงาน  ด.ช.เตชะฤทธิ์   ศักดิ์สกุลวิริยะ
คณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา ร่วมกับกทม.17  พ.ย.  2553

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดร้องเพลงในโครงการอบรมยุวธรรมทูต  รุ่นที่  7  ด.ญ.เบญญาภา  สุวรรณมงคล  วัดเวฬุวนาราม  9  พ.ย. 2553 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดมารยาทไทย  ด.ญ.นภาพร   รจนศิริกุล  วัดเวฬุวนาราม 9  พ.ย. 2553 

- รางวัลชมเชย   การประกวดตอบปัญหาธรรมด.ญ.สุภัสสรา   ฉิมวัยวัดเวฬุวนาราม 9  พ.ย. 2553 

- รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์(การคิดคำนวน)  ประเภทนักเรียนชั้น ป.5-6 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มคณิตศาสตร์  ด.ช.เตชะฤทธิ์   ศักดิ์สกุลวิริยะ สำนักการศึกษา 28  ม.ค. 2554 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดอ่านทำนองเสนาะด.ญ.เบญญาภา  สุวรรณมงคล  โรงเรียนดอนเมือง(ทหารอากาศบำรุง) 18  ม.ค. 2554 

- รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดแข่งขัน  Progroum  Paint  ระดับประถมศึกษา  ในงาน  Donmuang  towards  wcss         ด.ญ.มลลัดา  เกตุทาง     ด.ญ.คุณัญญา  ศรีนาเมือง    รางวัลเหรียญทองแดง  ด.ช.คมกฤช  บุญมาผึ้ง   ด.ช.ชนะชัย  กรีวุฒ  โรงเรียนดอนเมือ (ทหารอากาศบำรุง) 18  ม.ค. 2554 

- รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหมากล้อม  ระดับ ชั้นปฐมวัย ประเภททีม  (ทีมที่ 1)  ด.ช.พงศ์ภรณ์  อยู่ชา  ด.ช.สหรัฐจันทร์ สืบสาย   ด.ญ.ภัทรวดี  ทับสมบัติ   

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  (ทีมที่ 2) ด.ช.ภัทรกร   ต่างใจ  ด.ช.เดชสิทธิ์  กรรษาด.ญ.อรกมล  พันธ์วงษ์ โรงเรียนมัชฌันติการาม

18 ม.ค.  2554

- รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหมากล้อม  ระดับชั้นประถมประเภททีม  โรงเรียนมัชฌันติการาม 18  ม.ค. 2554 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน หมากล้อมระดับชั้นปฐมวัยประเภททีม(ทีมที่ 1)  ด.ช.พงศ์ภรณ์  อยู่ชา                 ด.ช.สหรัฐ   จันทร์สืบสาย    ด.ญ.ภัทรวดี  ทับสมบัติ   

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ด.ญ.อรกมล  พันธ์วงษ์    ด.ช.ภัทรกร   ต่างใจ  ด.ช.เดชสิทธิ์  กรรษา


-รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหมากล้อม  ระดับชั้นประถมประเภททีม  โรงเรียนอัสสัมชัญ 22  ม.ค. 2554 

- ตัวแทนประเทศไทย  โดยการแข่งขันหมากล้อมยุวชนนาชาติ ครั้งที่  6    ด.ญ.ประภารัสมิ์   อาภาชัยวัฒน์  ป.6/3 สมาพันธ์หมากล้อมจีนโลกและสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย 6 – 10  ก.พ. 2554 

- รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันสร้างชิ้นงาน  ด้วยโปรแกรมPaint  ในงานนิทรรศการ  “ดอนจาวิชาการ  53”  ด.ญ.กรองลักษณ์  จันคัมรี  ด.ญ.คุญัญา  รีนาเมือง  ดอนเมืองจาตุรจินดา 26 ม.ค. 2554 

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเปิดพจนานุกรมด.ญ.ประภารัสมิ์   อาภาชัยวัฒน์  ป.6/3  ดอนเมืองจาตุรจินดา  26  ม.ค. 2554 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันออกกำลังกายแบบ  ฮูลาฮูป  ประเภทบุคคล  ด.ญ.จิรวรรณ  เกตุสิงห์ ดอนเมืองจาตุรจินดา

26  ม.ค. 2554 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันออกกำลังกายแบบ  ฮูลาฮูป  ประเภท  (ทีม) ดอนเมืองจาตุรจินดา 26  ม.ค. 2554 

- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแข่งขันออกกำลังกายแบบ  ฮูลาฮูป  ประเภท  (ทีม) ดอนเมืองจาตุรจินดา 26  ม.ค. 2554

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบการแสดง ด.ญ.เบญญาภา  สุวรรณมงคล  ด.ญ.สิริรัตน์ เข็มเลิศ  

ด.ญ.ฐิติชญา  รอดพวง  ด.ญ.หทัยกาญจน์  นันทดี   ด.ญ.ลัดตะวัน   นันหทัย    ด.ญ.มานิตา  สำราญจิตต์   

ด.ญ.มาลินี  สำราญจิตต์  ดอนเมืองจาตุรจินดา 26  ม.ค. 2554

- รางวัลเหรียญเงินการประกวดแข่งขันคัดลายมือด.ช.พงศ์พันธ์  พาใจสงค์ ดอนเมืองจาตุรจินดา 26  ม.ค. 2554

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  (ประเภททีม)   ด.ญ.อภิญญา  เนตรสว่าง    ด.ญ.วนิดา  หยูคง                              ด.ญ.อัญชนา  เจริญสุข   ด.ญ.ธนภรณ์  สันหมุด สงค์ ดอนเมืองจาตุรจินดา 26  ม.ค. 2554

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  (ประเภทเดี่ยว)  ด.ญ.เบญญาภา  สุวรรณมงคล  ดอนเมืองจาตุรจินดา 26  ม.ค. 2554

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการอ่านฟังเสียงร้อยแก้ว    ด.ช.ประพัฒน์ธรณ์  จักขุจันทร์  ดอนเมืองจาตุรจินดา 26  ม.ค. 2554

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหมากล้อม  ระดับชั้นปฐมวัย ประเภทเดี่ยวชาย  ด.ช.พงศ์ภรณ์ อยู่ชา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเดี่ยว ชาย  ด.ช.ภัทรกร   ต่างใจ   รางวัลชนะเลิศ  ประเภทเดี่ยวหญิง          

ด.ญ.อรกมล  พันธ์วงษ์                       

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเดี่ยว  หญิง  ด.ญ.ภัทรวดี  ทับสมบัติ       

- รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหมากล้อม  ระดับชั้นประถมประเภททีม  โรงเรียนไทยนิยม-สงเคราะห ์22  ม.ค. 2554 

- ผลการสอบธรรมศึกษาของนักเรียน                  

  -ชั้นตรี  จำนวน 177 คน         - ชั้นโท  จำนวน 130 คน


ผลการสอบธรรมศึกษาของครู                      

 -  ชั้นตรี  จำนวน  5 คน    - ชั้นโท  จำนวน 6 คน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนาคม 2554

ปีการศึกษา 2554

-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating Friendship game  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ สายอนุบาล บริษัทซี พี ออลล์ จำกัด 

และสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  Standard D สายที่ ๒ บริษัทซี พี ออลล์ จำกัด และสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

-ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวดเรียงความครั้งที่ ๑ “บันทึกความดี” บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษประกอบการแสดง ในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฎพระนคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตราชภัฎพระนคร

-รางวัลที่ ๒  การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ในงาน”ตลาดนัดการเรียนรู้”

-รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ในงาน”ตลาดนัดการเรียนรู้”

-รางวัลที่ ๒  การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ในงาน”ตลาดนัดการเรียนรู้”

-รางวัลที่ ๒  การแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

ในงาน”ตลาดนัดการเรียนรู้”

-รางวัลที่ ๑ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง ในงาน”ตลาดนัดการเรียนรู้”

-รางวัลที่ ๓ การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนประกอบท่าทาง ศูนย์วิชาการเขตดอนเมืองในงาน”ตลาดนัดการเรียนรู้”

-รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อมเครือข่ายโรงเรียน ที่ ๙  เขตบางซื่อ ประเภทเดี่ยวอนุบาล ประเภททีมอนุบาล       

ประเภทเดี่ยว ป.๑-๓    ประเภททีม ป.๑-๓  ประเภทเดี่ยว ป.๔-๖    ประเภททีม ป.๔-๖ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๙  เขตบางซื่อ

-รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อมเครือข่ายโรงเรียน ที่ ๙  เขตบางซื่อ เครือข่ายโรงเรียนที่ ๙  เขตบางซื่อ
     ประเภทเดี่ยว ป.๑-๓ 
     ประเภททีม ป.๑-๓   
     ประเภทเดี่ยว ป.๔-๖ 
     ประเภททีม ป.๔-๖

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การแข่งขันหมากล้อม congratulation  to ๒  runner-up  ๑๕  Thai  youth  go tournament 

ประเภททีมปฐมวัย สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับบริษัทซี พี ออลล์ จำกัด 

-รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ประเภททีม Friendship game สายที่ ๓ รายการหมากล้อม          

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

-รางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard Rating D สายที่ ๑ รายการหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ 

เด็กหญิงมานิตา  ภูมีช่วง สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

-รางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard Rating D สายที่ ๓ รายการหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ 

เด็กชายศุกลณัฐ  บุทธิจักร สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภททีมสายที่ ๒ รายการหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภททีมสายที่ ๔ รายการหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2555


ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนได้บริหารงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคลและบริหารงานทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในด้านโรงเรียน ครูและนักเรียนและประสบผลสำเร็จ ดังนี้


ที่

 

ผลงาน/รางวัล

หน่วยงานที่จัด

ถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการสวดมนต์ยกชั้นได้บุญยกทีม

สำนักงานกองเลขาธิการ ตามโครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปั แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จากวันแม่สู่วันพ่อ

รางวัลโรงเรียนเครือข่ายร่มพัฒนาวิชาชีพ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู                        มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดขบวนแห่บุปผาชาติส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐  ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วัดเวฬุวนาราม

รางวัลที่ ๒ การประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ งานตลาดนัดการเรียนรู้   นางสาวประภา  ธรรมกิจจาพจน์

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

รางวัลที่ ๓ การประกวดสื่อเทคโนโลยี(วีดิทัศน์)                    งานตลาดนัดการเรียนรู้  นางวรัทยา  แก้วนวล

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะในงานฉลอง                  พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผกามาศ  เด็กชายวิริยะ  เรืองฤทธิ์                                 

วัดเวฬุวนาราม

รางวัลชนะเลิศประเภททีม                                           รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ทีม ๓)                                                        รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ทีม ๒)การแข่งขันหมากล้อม Standard rating & friendship game 2012 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอัสสัมชันพาณิชยการ                       เขตบางรัก

รางวัลที่ ๑ การประกวดตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๖ งานตลาดนัดการเรียนรู้                                         

เด็กหญิงวิภาวดี  ชมโลก                                            เด็กหญิงภัทราพร  บรรจงเกตุ                                        เด็กหญิงสุชาภร  ภูแข่งหมอก

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

๑๐

รางวัลที่ ๑ การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน งานตลาดนัดการเรียนรู้

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

๑๑

รางวัลที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๖  งานตลาดนัดการเรียนรู้

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

๑๒

รางวัลที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๖  งานตลาดนัดการเรียนรู้

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

๑๓

รางวัลที่ ๓ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๖  งานตลาดนัดการเรียนรู้

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

ที๑๔

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาสังคม ชั้น ป.๖             งานตลาดนัดการเรียนรู้

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

๑๕

รางวัลชมเชยการประกวดคัดลายมือ ชั้น ป.๖                     งานตลาดนัดการเรียนรู้

ศูนย์วิชาการเขตดอนเมือง

๑๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑                                               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒                                            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓                                                  การแข่งขันหมากล้อม Donmuang go championship 2013 ระดับปฐมวัย ประเภททีม

โรงเรียนวัดดอนเมือง ร่วมกับ บ ซีพีออล์และสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

๑๗

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑                                            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒                                                 การแข่งขันหมากล้อม Donmuang go championship 2013 ระดับปฐมวัย ประเภทเดี่ยว

โรงเรียนวัดดอนเมือง ร่วมกับ บ ซีพีออล์และสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

๑๘

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีม (ทีม ๑)

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

๑๙

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Science show ระดับประถม ประเภททีม ในงานนิทรรศการ ๕๕ เปิดโลกวิชาการ มหกรรมผลงานสร้างสรรค์และแนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

๒๐

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมในงานนิทรรศการ ๕๕ เปิดโลกวิชาการ มหกรรมผลงานสร้างสรรค์และแนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : sasi_999@hotmail.com