ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตดอนเมืองและโรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 20

 

นิทรรศการวิชาการ

ดอนเมืองนิทรรศน์ 61

สาธิตหน่วยเลือกตั้ง

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 1 มีนาคม 2562

นิทรรศการวิชาการ ดอนเมืองนิทรรศน์ 61

- วันที่ 5 มีนาคม 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 20

- วันที่ 6 มีนาคม 2562

ทกสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

(National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- วันที่ 7-8 มีนาคม 2562

สอบปลายภาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- วันที่ 18-20 มีนาคม 2562

สอบปลายภาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5